Model car mats

  • Universal rubber car mats “Classic”

  • Model rubber car mats:

“NEGRO”, “REZAW-PLAST”, “GUMARNY ZUBRI”,  “PETEX”

  • Model rubber car mats “REZAW-PLAST”

  • Universal  car mats  for baggage

  • Model PVC car mats  “REZAW-PLAST” for baggage

  • Universal textile car mats

  • Model textile car mats